Apstrakt za svoj rad mozete nam dostaviti popunjavanjem forme u nastavku ili, alternativno, slanjem formulara na email kongres2019@preventivnapedijatrija.rs

Molimo Vas da prilikom pripreme apstrakta imate u vidu sledeće preporuke:

  • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na cilj rada
  • Spisak autora sa imenima i prezimenima autora i koautora
  • Institucija, grad i država u kojoj je rad nastao
  • E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  • Apstrakt treba da bude organizovan u 5 pasusa (uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak)
  • Poželjno je da apstrakt sadrži do 300 reči
  • Istaknite 3 do 5 ključnih reči koje fokusiraju Vas rad
  • Jezik apstrakta treba da bude srpski ili engleski
  • U slučaju da prikazujete revijalni rad, možete ga poslati u formi nestrukturisanog apstrakta na datu e-mejl adresu
  • Rok za dostavljanje radova je do 20.marta 2019. godine
Fields marked with * are mandatory

Informacije o radu

Sadržaj